Reha - Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı

Yaşlıevi Hakkında Genel Bilgiler ( SHÇEK Vakıf Protokolü )

T.C
BAŞBAKANLIK
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLE
FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE REHA-NECLA MİDİLLİ EĞİTİM VE YAŞLIEVİ VAKFI ARASINDA
SHÇEK REHA MİDİLLİ-NECLAANA HUZUREVİ’NİN TAHSİS VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL

KONU:
Madde 1: Mülkiyeti Foça Belediye Başkanlığı’na ait İzmir İli Foça İlçesi Atatürk Mahallesi Saadetler Pınarı mevkii 1745 ada ve 1 nolu parselde kayıtlı, Foça Belediyesi’nin 18. O4.2008 tarih ve 40 sayılı Meclis kararı ile Foça Belediyesi ile Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfıarasında yapılan 07.05.2008 protokolle süresiz olmak üzere Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı’na tahsis edilen arsa üzerindeki binanın (bodrum+zemin+ 1 kat olmak üzere) bahçesi ile birlikte Vakıf Yönetimi’nin 01.10.2009 tarih ve 2009/6 sayılı aldığı karar gereği Huzurevi işletilmek üzere kullanım hakkının 20 yıllığına Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na tahsis edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

TANIMLAR:
MADDE 2: Bu protokolde geçen;
a) “Kurum”, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nü,
b) “Vakıf” , Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı’nı,
c) “Huzurevi”, SHÇEK Reha-Necla Midilli Necla Ana Huzurevi’ni,
d) “Belediye”, Foça Belediye Başkanlığı’nı,
e) “İl Müdürlüğü”, İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nü ifade eder.

DAYANAK:
Madde 3: Bu protokol, 2828 Sayılı SHÇEK Kanunu’nun 9.Maddesi dayanak alınarak düzenlenmiştir.

PROTOKOLUN AMACI:
Madde 4: İzmir İli ile diğer il ve ilçelerde yaşayan sosyal yoksunluk ve/veya ekonomik yoksulluk içinde bulunan 60 yaş ve üzeri yaşlardaki yaşlılara yatılı kurum bakımı /hizmeti sunmaktır.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Madde 5: Kurumun Yükümlülükleri;
1-) Madde 1’de arsa ve bina bilgileri belirtilen Vakıfa ait bodrum+zemin+1 katlı bina(bahçesi ile birlikte) Kurum tarafından huzurevi olarak işletilecek ve başka bir amaçla kullanılmayacaktır.
2-) Huzurevi; ilgili yasalar ve bağlı bulunan yönetmelikler çerçevesinde bu kurum tarafından işletilecektir.İhtiyaç duyulan tüm personel ve giderler Kurum tarafından karşılanacaktır.
3-) Binanın tefrişatı Vakıfa ayrılan 10(on) oda hariç, Kurum tarafından karşılanacaktı.
4-) Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra binanın her türlü bakım, onarım ve tadilat giderleri Kurum tarafından karşılanacaktır.Yapılacak tadilatlar için Vakıftan izin alınacaktır.
5-) Huzurevi kapasitesi Kurum tarafından belirlenecektir.Binanın 1.Katında deniz tarafına bakan ve tefrişatı Vakıf tarafından yapılacak ikişer kişilik 10 oda, binanın kullanım karşılığı olarak Vakfın yönlendireceği HYBRM Yönetmeliği’ne uygun yaşlılara ayrılacaktır.Bu odalarda kalacak yaşlılar,kuruma aylık ödemeyeceklerdir.
6-) Kullanımı vakıfa bırakılan 10 oda hariç, Huzurevi kapasitesinin % 10’nu Kuruma ücret ödemek kaydıyla Vakıf ve Belediye tarafından yönlendirilecek ilgili yönetmeliğe uygun yaşlılara ayrılacaktır. Yaşlı kabulüne başlanmasından itibaren Vakıf ve Belediye tarafından 3(üç) ay doldurulmayan veya doldurulduktan sonra boşalan yataklar Kurum tarafından kullanılacaktır.
7-) Hayırseverin annesi, babası ve eşinin fotoğrafları ile Vakıfa katkıda bulunan hayırsever kişi ve kuruluşların isimleri toplu bir tabela halinde binanın giriş holünde İl Müdürlüğü’nün uygun gördüğü bir yere asılacaktır.Ayrıca Vakıfa ayrılan 10 odanın tefrişine katkıda bulunan kişi ve kuruluşların isimleri odaların kapılarına yazılabilecektir.
8-) Binanın açılışı ve teslim alınması sürecindeki işlemler ile resmi makamlarla yazışmalar yapmak, bu işleri takip etmek üzere Kurum adına İl Müdürlüğü yetkilidir.

Madde 6: Vakfın yükümlülükleri;
1-) Huzurevi binası tüm inşaat işleri bitirilmiş ve mekanik tesisatları çalışır halde kuruma teslim edilecektir.
2-) Protokolün yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde binanın yapı ruhsatı ve ikamet ruhsatı Vakıf ve Belediye tarafından temin edilerek Kuruma teslim edilecektir.
3-) Vakıf ve Belediye, binayı Kuruma 20 yıllığına tahsis ettiklerine dair tapuya şerh düşerek, Kuruma bilgi vereceklerdir.
4-) Vakfa tahsis edilen 10 odanın tefrişatını yapmak.

Madde 7:Diğer Hükümler;
1-) Huzurevinin ismi: "SHÇEK Reha Midilli Necla Ana Yaşlıevi” olacaktır.
2-) Huzurevinin bahçe düzenlemesi Belediye ve Kurum tarafından ortaklaşa yapılacaktır.
3-) İhtiyaç duyulması halinde bu protokole ek protokol yapılabilir.
4-) Huzurevi binasının tesliminde Vakıfa ait demirbaşlar Kuruma bir tutanakla teslim edilecektir.Protokol süresini sona ermesi halinde Kurum binayı, kullanılabilir demirbaşları ile birlikte Vakıfa teslim edecektir. Ancak, demirbaşların kullanımından ve miatların dolmasından dolayı meydana gelen aşınma ve yıpranmalardan Kurum sorumlu tutulmayacaktır.

Madde 8: Protokolün süresi:
Bu protokol; imza tarihinden itibaren 20 yıl süreyle geçerlidir.Protokolün bitiminden 6 ay önce taraflar bir araya gelerek, anlaşma sağlandığı takdirde süreyi uzatabileceklerdir.

Madde 9: Anlaşmazlıkların halli:
Protokolün uygulanması sürecinde, herhangi bir anlaşmazlık çıktığı takdirde taraflardan ikişer kişinin katılacağı bir komisyon sorunu çözecektir. Anlaşmazlığın yargıya intikal etmesi durumunda Foça Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 10: Tarafların Tebligat Adresleri:
a-) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü-Anafartalar Caddesi, No:70, Ulus-ANKARA
b-) Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı, Foça-İZMİR
c-) Foça Belediye Başkanlığı, Foça-İZMİR

Madde 11: Onbir madde ve dört nüshadan oluşan iş bu protokol, taraflarca imzalanıp kurumun bağlı olduğu Devlet Bakanı’nın onayından sonra yürürlüğe girecektir.

             Reha MİDİLLİ                                Gökhan DEMİRAĞ                            Dr.İsmail BARIŞ
Reha-Necla Midilli Eğitim ve               Foça Belediye Başkanı                                SHÇEK
      Yaşlıevi Vakfı Başkanı                                                                                          Genel Müdür

 

OLUR
19.04.2010
Selma Aliye KAVAF
DEVLET BAKANISayfa Başına Dön | Anasayfaya Dön

Vakıf İletişim Bilgileri
Reha-Necla Midilli
Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı,
Belediye Meydanı, No:36/A,
Foça-İZMİR
r.n.midilli.vakfi@hotmail.com
Tlf: 0(232) 812 11 43
Faks: 0(232) 812 22 44
Bağış İçin Banka Hesaplarımız
T.C.İş Bankası Foça Şubesi:
3472-0317627,
TR580006400000134720317627
T.C.Ziraat Bankası Foça Şubesi:
503 61714-5001,
TR570001000344503617145001
Burs Bağış Hesabı,
TC.İş Bankası Foça Şubesi:
3472-0331242,
TR830006400000134720331242
Belediye Meydanı, No:36/A Foça-İZMİR      Eposta: r.n.midilli.vakfi@hotmail.com      Telefon: 0(232) 812 22 44      Faks: 0(232) 82 22 44