Reha - Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı

Vakıf Senedi ( Vakfın Amacı ve İşleyişi )

Foça’nın bugününe ve geleceğine damgasını vuran “REHA-NECLA MİDİLLİ EĞİTİM VE YAŞLIEVİ VAKFI” Mehmet Reha Midilli ve Süheda Necla Midilli’nin girişimleri ve istekleri doğrultusunda 31 Ocak 2008 tarihinde kuruldu. Yöremize büyük eserler kazandıran ve bundan böyle de bu çalışmalarını ulusumuzun yararına sürdürecek olan vakfın kuruluş amaç ve ilkelerini, çalışma biçimini, vakıf organlarının görev ve yetkilerini Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Hakkındaki Tüzük hükümleri doğrultusunda hazırlanan VAKIF SENEDİ’nde açıkça belirtilmiştir.

REHA-NECLA MİDİLLİ EĞİTİM VE YAŞLIEVİ VAKFI DÜZENLEME VAKIF SENEDİ

VAKIF:
MADDE 1- Vakfın adı: Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı’dır. İşbu resmi senette sadece VAKIF denilecektir. Bu isim değiştirilemez, başka vakıflarla birleştirilemez. Vakıf sahip olacağı bütün gayrimenkullere okunabilir nitelikte (Bu bina Reha- Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfının Malıdır) levhası asılacaktır. Ayrıca taşınmazı vakfa bağışlayan kişinin adı da taşınmaz üzerine yazılır.

VAKFIN MERKEZİ:
MADDE 2- Vakfın merkezi İzmir ili Foça ilçesidir. Vakıf idare binası olarak Küçükdeniz Foça Belediyesi binasının zemin katındaki halen büro olarak kullanıldığım yer kullanılacak, giriş kapısı üzerine (REHA - NECLA MİDİLLİ EĞİTİM VE YAŞLIEVİ VAKFI) levhası asılacak, içerde bulunan babam Cemil Midilli’nin fotoğrafı ile ailemizin onur belge ve plaketleri aynen muhafaza edilecektir.

VAKFIN AMACI:
MADDE 3- Cemil oğlu 1927 Foça doğumlu ben Mehmet Reha Midilli ve ben Hasan kızı 1930Ayvalık doğumlu Süheda Midilli(Necla, Süheda’nın halk arasındaki adı olup nüfus kaydındak adı:Süheda’dır) aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere bu vakfı kurduk.
a)- Foça ilçesi ile Belde ve Köylerinde çok başarılı ve yardıma muhtaç, Cumhuriyet ilkelerini benimsemiş Lise öğrencileri ile Yüksekokul öğrencilerine başarılarını sürdürdükleri sürece karşılıksız yardımlarda bulunmak, burs vermek.
b)- Foça İlçesi Belde ve Köylerinde yaşayan 60 yaşını tamamlamış, yardıma muhtaç yaşlı, düşkün ve fakat kendine yetebilen kendini idare edebilen yaşlılar için yaşlıevi binası yapmak, yaşamlarını huzur içinde geçirmelerini sağlamak için tüm gereksinmelerini karşılamak, (Yaşlıevi Vakıf Binasının tüm giderleri kurucu üyeler tarafından karşılanarak yapılacaktır) kendine yetmeyecek geldiklerinde ailesine ya da ilgili birime teslim etmek (hastane ve kendine yetmeyecek durumdakiler için açılmış huzurevi vb. birimlere)
c)- Eğitim,kültür ve spor alanlarında çalışmaları teşvik etmek amacıyla başarılı öğrencilere ödüller vermek.
d)- Foça Belediyesi sınırları içinde ve mücavir alan içinde ağaçlandırma yapmak.(Ağaçlandırma yapılacak alanlardan en büyüğüne “Midilli Ailesi Ormanı” adı verilecektir.
Yukarıda belirtilen yaşlılara ait yaşlıevinde başta evladı olmayanlar olmak üzere, gayrimenkulü,maaşı ve hiçbir geliri olmayanlar bedelsiz kalacaklardır. Ancak sosyal güvenlik kurumlarından aylık alan yoksul yaşlılar, maaşlarını vakfa vermek suretiyle vakıfta kalabileceklerdir.
Bunun dışında miktarı Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirlenecek bağışta bulunan kimseler yaşlıevinde kalabileceklerdir. Yaşlıevi kapasitesinin %20’si karşılıksız bakılacak yoksullara, %80’ni ise bağışta bulunan yaşlılara ayrılacaktır.
Yaşlıevine ait binanın ön cephesine yeterli büyüklükte ve estetikte “REHA-NECLA MİDİLLİ EĞİTİM VE YAŞLIEVİVAKFI” levhası konulacaktır.

HUKUKİ DURUM:
MADDE 4- Vakıf, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Vakıf kurucuları tarafından vakfa satılan ya da bağışlanan taşınmazlar satılamaz. İmar değişiklikleri neden ile bu gayrimenkuller yerine takas yolu ile intikal edecek gayrimenkuller veya bu gayrimenkullerin istimlak edilmesi halinde alınan istimlak bedeli ile alınacak gayrimenkuller de satılamaz. Yaşlıevinin hiçbir birimi vakıf senedinin amacı dışında kullanılamaz.Vakfın güçlenmesinden sonra, Yönetim Kurulu’nca karar verildiği takdirde Foça merkezine “Reha-Necla Midilli” adını taşıyacak yeni bir okul yapılacaktır. Ağaçlandırma yapılan alanlardan en büyüğüne “Midilli Ailesi Ormanı” adı verilecektir.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
MADDE 5- Vakıf, gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya,vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veye gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amaçları doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve ve yasal izni alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler,kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya,kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya,taşınmaz malların irtifak,intifa,sükna,üst,rehin,ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule,bu hakları kullanmaya,olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kalbe,vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetim altında bir işletmeciye işlettirmeye,vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Meeni Kanunu’nun 48.Maddesi’nde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak, Kurucu Üyelerin Vakfa koyduğu gayrimenkulleri satılamaz. İpotek edilemez.Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI:
MADDE 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kuruculardan Süheda Midilli tarafından vakıf hesabına yatırılmış olan 10.000.00 yeni Türk Lirası ile kurucu üye Mehmet Reha Midilli tarafından vakfa tahsis edilmiş olan İzmir İli, Foça ilçesi Fevzipaşa Mahallesi ,10 ve 25 sokak, pafta 14, ada 91, parsel 3’de kayıtlı kentin merkezinde deniz kıyısında, değerli, içinde 8 adet dükkan bulunan 337metrekare 26 desimetrekare arsa üzerinde olan, Belediye binasının bitişiğindeki taşınmazın intifaın kendi üzerinde bırakmış, çıplak mülkiyeti vakfa bağışlanmış olup, kurucu üyeler tarafından yaşlıevi vakıf binasının inşaatının bitirilip faaliyete hazır duruma getirildiğinde kurucu üye Mehmet Reha Midilli üzerinde kalmış bulunan intifa hakkını da Vakfa devredecektir. Böylece Vakıf, her ay isikrarlı gelire de kavuşmuş olacaktır.Vakıf, tescil kararının kesinleşmesinden sonra,vakfın tüzel kişilk kazanması ile taşınmaz arsanın devri/tescili Vakıf adına tapuda yapılacaktır.
Ayrıca; Vakıf yaşlıevi binası Foça Belediyesi’nce Vakfa tahsisi yapılmış arsa üzerine yapılacaktır.Vakfın tüzel kişilik kazanması ile belediyece Belediye Meclisi kararı alınmak suretiyle tahsisli arsa Vaka geçecektir.Daha sonra kurucu üyeler tarafından masraflarının tamamı kendilerince karşılanıp yaşlıevi binası yapılacaktır.Bu bina Vakfın amacı doğrultusunda kullanılacaktır.Kuruluş malvarlığı,Vakfın kurulmasına müteakip,malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.Bu ilaveler kurucu üyelerden geleceği gibi,başkaca hayırseverlerden de gelecektir.

VAKFIN ORGANLARI:
MADDE 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir:
a) Mütevelli Heyeti,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,

(8.Madde,20 Şubat 2008 tarihli DÜZELTME BEYANNAMESİ ile Foça Noterliği huzurunda yürürlükten kaldırılmıştır)

MÜTEVELLİ HEYETİ:
MADDE 9- Vakfın Mütevelli Heyeti, adları yazılı ve işbu Vakıf Senedi altında imzaları bulunan kişilerden oluşur. Sonradan boşalan Mütevelli Heyeti üyeliğine, Mütevelli Heyeti’nce belirlenen kişiler ya da Yönetim Kurulu tarafından teklif edilip, Mütevelli Heyetçe kabul edilen kişiler seçilir.Vakfın Mütevelli Heyeti üyelerinin tamamı Türkiye Cumhuriyeti uyrukludur.Mütevelli Heyeti sayısı toplam 12 kişiden fazla olmaz.

1-Mehmet Reha Midilli
2-Süheda Midilli
3-Ali Haydar Çelebi
4-Şener Parlak
5-Sabahattin Karaca
6-Akın Doğu
7-Hüseyin Murat Meriç
8-Ahmet Yeşilyurt
9-Vedat Aksoy
10-Münip Dinç
11-Mahmut Irmak
12-Fuat Karakuyu

Kurucu üyeler ile kurucu üyelerin arzuları olarak Ali Haydar Çelebi, Sabahattin Karaca, Şener Parlak ve tüzel kişilik temsilcileri kalıcı üyelerdir.Vakfın Mütevelli Heyeti toplantılarına hayatta bulundukları sürece bu maddenin (1) ve toplantı bulunmadığı durumlarda (2) fıkrasında bulunan kişi başkanlık eder.Vakıf kurucularının hayattan ayrılmalarından sonra Vakfın devamlı başkanı maddenin (3) fıkrasındaki kişidir.Kendisine bu şekilde başkanlık görevi gelen kimse göreve başladıktan sonra (7) gün içinde kendisinden sonra başkanlık görevine gelecek kişiyi belirler.Bu kişi kendisine görev sırası gelinceye kadar isterse Vakıf toplantılarına gözlemci olarak katılabilir.Bu maddenin (3) fıkrasına göre başkan olan kişi her zaman kendisinden sonra görev yapacak kişiyi değiştirebilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 10- Mütevelli Heyeti, Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim Kurulunu seçmek.
b) Denetim Kurulunu seçmek.
c) Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.
d) Yönetim Kurulu kararlarını onamak, reddetmek ya da değiştirerek onamak.
e) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
f) Kamu görevlisi olanlar hariç, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.
g)Gerektiğinde Vakıf Senedi’nde ilave ve değişiklikler yapmak.
Ğ)Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
Vakıf Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu’nun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıfla Hakkında Tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:
MADDE 11- Mütevelli Heyetinin ilk toplantısı, Vakıf tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
a)
Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde,
b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Kasım ayı içinde toplanır.
c) Mütevelli Heyetine seçilecek üyelerin saptanması için yapılacak seçimler (2) yılda bir Kasım ayı içinde yapılır.
Mütevelli Heyeti, ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin (1/3) yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda,ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez.Ancak,olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra,hazır bulunanların,en az onda birinin (1/10) yazılı önerisi ile;Vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.
Toplantı tarihi, yeri,saati ve gündemi,toplantı gününden en az (7) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.
Mütevelli Heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı,bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır.Bu ikinci toplantıda toplanı nisabı,üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise,toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır.Oyların eşit olması halinde,divan başkanının oyu iki oy sayılır.Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.Her üyenin tek oy hakkı vardır.Toplantıya gelemeyecek üye,mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir.Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.Vakıf senedinde yapılacak değişiklik,düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı,üye tam sayısının üçte ikisidir.(2/3)

YÖNETİM KURULU:
MADDE 12- Vakıf Yönetim Kurulu, mütevelli heyetince iki yıllığına seçilecek beş asil ve iki yedek üyeden oluşur.Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyelerinden olması zorunludur.Çoğunluk oluşturmamak şartı ile Vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür.Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan,başkan vekili ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine,sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.
Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez toplanır.Geçerli mazereti olmadan arka arkaya iki(2) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.Toplantı yeter sayısı üç olup(3) ,kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.Alınan karlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
MADDE 13- Yönetim kurulu, Vakıf idare ve icra organıdır.Bu sıfatla Yönetim Kurulu:
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar.Bu bağlamda gerekli iç düzenlemeleri hazırlayıp mütevelli heyetinin onayına sunar.
c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
ç) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
d) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
e) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder ,gerektiğinde işlerine son verir.
f) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gerekli işlemleri yapar.
g) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder. Hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
ğ) Mütevelli Heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
h) Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemleri yerine getirir.
i) Mütevelli Heyet Toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
I) Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri Mütevelli Heyete teklifte bulunur.
j) İlgili mevzuat ile Vakıf Senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
k) Bir sonraki yıl için bütçe çalışmalarını yapar.(Bütçe Kasım ayı içinde hazırlanır, Aralık ayı içinde mütevelli heyetinin onayına sunulur)
l) Yardım yapılacak öğrencilerin başvurularının incelenmesi ve karara bağlanması.
m) Yaşlıevine bedelsiz kabul edilecek kimselerin başvurusunu kabul edip karara bağlamak.
n) Eğitim, kültür, sağlık ve sporu teşvik amacıyla verilecek ödüllerin tespit ve karara bağlanması.
o) Öğrencilere verilecek karşılıksız burs ve eğitim yardımının miktarının tespiti ve karara bağlanması.
ö) Vakıf kurucularının hayattan ayrılmalarından sonra, adlarını ve anılarını güncel tutmak amacıyla vefat tarihlerinde camide mevlit okutulması, kurban bayramında kurban kesilmesi ve anma söyleşileri düzenlenmesini yapar.

VAKIF KURUCULARININ YAPABİLECEĞİ İŞLER:
MADDE 14- Vakıf kurucuları,işbu Vakıf Senedi’nin 13.Maddesinde yazılı işleri yönetim kurulu kararı olmaksızın yapabilirler.

VAKFIN TEMSİLİ:
MADDE 15- Vakıf, hayatta bulundukları sürece özel ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kuruluşlar ve bankalar ile resmi daireler nezdinde yapılacak her türlü işlemler, muameleler,sözleşmeler ve taahhütlerde resmi unvan altına konulmuş imzaları ile Mehmet Reha Midilli ve Süheda Midilli tarafından ayrı ayrı ve birlikte temsil ve ilzam olunur.Kurucuların hayattan ayrılmaları halinde,senedin 9.Maddesinin 3.fıkrasındaki kişinin yanına yönetim kurulunca kendi üyeleri arasından seçilecek bir kişinin ilavesi ile müştereken temsil ve ilzam olunur.Seçilen bu üyenin görev süresi iki tam bütçe yılıdır.Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir.Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder.

DENETİM KURULU:
MADDE 16- Denetim Kurulu, Mütevelli Heyet adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu,Mütevelli Heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek (2) kişiden oluşur.Ayrıca (2) yedek üye seçilir.Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetleme Kurulu yılda iki kez, vakfın iyi çalıştırılıp çalıştırılmadığını ve sahip olduğu kıymetlerin iyi muhafaza edilip edilmediğini denetler ve raporlar halinde Mütevelli Heyetine verilmek üzere Yönetim Kuruluna gönderir.
Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları, yeminli müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az onbeş(15) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI:
MADDE 17- Kamu görevlileri dışında Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

VAKFIN GELİRLERİ:
MADDE 18- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:
MADDE 19- Vakfın yıllık gelirlerinin yüzde otuzu (%30) yönetim sürdürme giderleri ile ihtyat ve vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara ve vakıf binalarının onarımlarına harcanır. Yüzde yetmişi (%/70) ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur. Vakıf, gelirleri ile giderlerini karşılayabildiği sürece faaliyetlerine devam eder. Gelirleri giderlerini karşılayamayacak duruma geldiğinde, Vakıf Senedinin 3.Maddesinin (b) fıkrası dışındaki yardımlar, yeniden yapılmasına karar verilinceye kadar durdurulur.

KARAR NİSABI: Kurucular hayatta bulundukları sürece vakıf senedinin 13.Maddesine göre yapılacak işlerdeki yönetim kurulu kararları tavsiye niteliğindedir. Kurucuların hayattan ayrılmasından sonra,yönetim kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy kabul edilir.

HESAP DÖNEMİ:
MADDE 20- Vakıf hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Anca ilk hesap yılı vakfın kesin surette kurulduğu günden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:
MADDE 21- Vakıf Senedi’nde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin(1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin(2/3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:
MADDE 22- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde mal varlığı vakfın amaçları doğrultusunda çalışan bir başka vakfa devredilir. Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

VAKIF KURUCULARI:
MADDE 23- Vakıf kurucularının adı, soyadı, ikametgah ve uyrukları ile vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir:

Mehmet Reha MİDİLLİ

Süheda MİDİLLİ

Özgüledikleri mal varlığı:
Mehmet Reha Midilli: İzmir ili,Foça ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi 10 ve 25 sokak, pafta:14, ada:91, parsel:3 de kayıtlı çok değerli içinde 8 adet halen kirada olan dükkan bulunan 337 metrekare 26 desimetrekare taşınmaz.
Süheda Midilli: 10.000.00 YTL.(on bin yeni Türk lirası)

GEÇİCİ HÜKÜMLER:
Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur:
1-Mehmet Reha Midilli,
2-Şener Parlak,
3-Ali Haydar Çelebi,
Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev yetkilere haizdir.Tescilden sonra yapılan ilk toplantıda yönetim kurulu ile denetleme kurulunun seçimi yapılır.

Geçici Madde 2- Vakfın ilk denetleme kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur:
1-Vedat Aksoy,
2-Fuat Karakuyu,

Geçici Madde 3- İşbu vakıf senedinde bulunmayan hususlar hakkında Vakıflar Kanunu ile bu kanun değişikliklerine ait hükümler uygulanır.

Geçici Madde 4- Vakıf Senedinin hazırlanması ve Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere İzmir Barosu Avukatlarından Foça’da avukatlık yapmakta olan Avukat Ahmet Yeşilyurt kurucular adına yetkili kılınmıştır.

VAKIF KURUCULARI
Mehmet Reha Midilli Süheda Midilli
İmza İmzaSayfa Başına Dön | Anasayfaya Dön

Vakıf İletişim Bilgileri
Reha-Necla Midilli
Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı,
Belediye Meydanı, No:36/A,
Foça-İZMİR
r.n.midilli.vakfi@hotmail.com
Tlf: 0(232) 812 11 43
Faks: 0(232) 812 22 44
Bağış İçin Banka Hesaplarımız
T.C.İş Bankası Foça Şubesi:
3472-0317627,
TR580006400000134720317627
T.C.Ziraat Bankası Foça Şubesi:
503 61714-5001,
TR570001000344503617145001
Burs Bağış Hesabı,
TC.İş Bankası Foça Şubesi:
3472-0331242,
TR830006400000134720331242
Belediye Meydanı, No:36/A Foça-İZMİR      Eposta: r.n.midilli.vakfi@hotmail.com      Telefon: 0(232) 812 22 44      Faks: 0(232) 82 22 44